Diferenta Specifica | The Specific Difference

Video art & text interpretation / typography

English version | one sample

(RO)

Termenul definit este o specie căreia i se precizează genul proxim și diferența specifică. Definiția este operație logică și procedeu conceptual.
Diferența specifică reprezintă trăsătura caracteristică unei noțiuni care o deosebește de celelalte noțiuni cuprinse în genul ei proxim.
Zoița Delia Călinescu optează pentru un termen asupra căruia intervine într-un proces de reconstrucție și personalizare limitat emoțională.
A cădea și formele sale verbale devin sugestive pentru o radiografie a prezentului personal și colectiv interpretată la rece, păstrând rigoarea
și structura de dicționar, cu inserții treptate din poezie, filozofie și literatură care oferă multiple sensuri și variații semantice.
Îmblânzirea procesului se face prin dispariție treptată, textul dispare, hârtia fiind în același timp suport pentru o memorie fragilă.
Interesul conceptual al artistei este de a-și exprima propriile căderi într-o formulă controlată, structurată și serială, cât și de a defini o realitate
cu care ne confruntăm la nivel individual și colectiv.
În ultimii ani au căzut peste noi o pandemie și un război în Europa. Cu toții știm ce înseamnă să cazi. E un moment de reflecție, despre noi și despre ceilalți.

 

(EN)

The term defined is a species whose proximal genus and specific difference are specified. The definition is a logical operation and a conceptual process.
The specific difference is the characteristic feature of a notion that distinguishes it from other notions contained in its proximate gender.
Zoița Delia Călinescu opts for a term on which she intervenes in a process of reconstruction and limited emotional personalization.
To Fall and its verbal forms become suggestive for a cold-interpreted personal and collective radiography of the present, preserving the rigor and structure
of the dictionary, with gradual insertions of poetry, philosophy and literature that offer multiple meanings and semantic variations.
The taming of the process is done by gradual disappearance, the text disappears, the paper being at the same time a support for a fragile memory.
The conceptual interest of the artist is to express her own downfalls in a controlled, structured and serial formula, as well as to define a reality that
we face individually and collectively. A pandemic and a war in Europe
have fallen upon us in recent years. We all know what it means to fall. It’s a time for reflection, about ourselves and others.

 

This project is curated by Olivia Nitis 
White Code program – Alert Studio
7. 07. 2022 – 20. 07. 2022