Unfolded Sound
project part from
IN:Fusion – Biophilia: Technophilia
Qolony.eu

Video art & Photography
Research & experimental study of
plants & sound installation

(RO)

In:Fusion propune o investigare a contrastului aparent dintre biofilie și tehnofilie, concepte care par a descrie doi poli opusi  ai relației noastre cu lumea înconjurătoare. Cu toate acestea, schimbările rapide în contextele sociale, științifice, tehnologice și ecologice au dus la o coexistență a acestor două direcții – pe de o parte, tehnologia în creștere exponențială și, pe de altă parte, o preocupare crescândă pentru conservarea și protecția mediului înconjurător. Cum putem reconcilia această creștere a interesului pentru tehnologie cu nevoia noastră intrinsecă de a fi conectați cu natura și de a proteja ecosistemele fragile ale Pământului? Putem privi tehnologia doar ca un agent al separării noastre de natură sau o putem valorifica ca pe un agent de conexiune cu mediul înconjurător?

Pe de o parte, avem practici biomimetice, prin care recunoaștem inteligența intrinsecă a speciilor non-umane (animale, ciuperci, bacterii, fungi), modelăm tehnologii bazate pe aceste forme de inteligență, dezvoltăm clădiri vii, roboți auto-organizați și altele. În paralel, conștientizând impactul manipulării biologiei, există și un scenariu low-tech care imaginează o lume a rezilienței, a dezvoltării durabile, a industriei cu zero deșeuri, o lume care încearcă să schimbe tehnologiile care perturba mediul natural. Dar, putem stabili cu adevărat granițele clare între biologic și sintetic? Pot tehnologiile noastre digitale și modelele de sustenabilitate să remodeleze cultura pentru a fi aliniată cu nevoile lumii naturale? Ce contribuții aduce cercetarea științifică în acest sens?

În concluzie, IN:Fusion aduce în prim-plan provocarea de a găsi echilibrul între tehnologie și natură, de a integra progresele tehnologice în moduri care să fie în armonie cu mediul înconjurător, de a cauta modele stiintifice si a implica comunități apparent diferite – artisti si cercetatori stiintifici pentru a explora impreuna aceste scenarii.

Camera: Mihai Bodea
Montaj: Miruna Vasilescu
Foto: Adrian Conete

 

(EN)

In:Fusion proposes an investigation into the apparent contrast between biophilia and techno-philia, concepts that seem to describe two opposite poles of our relationship with the world around us.

However, rapid changes in social, scientific, technological and ecological contexts have led to a coexistence of these two directions – on the one hand, exponentially growing technology and, on the other hand, a growing concern for the preservation and protection of the environment. How can we reconcile this increase in interest in technology with our intrinsic need to be connected to nature and protect the fragile ecosystems of Earth? Can we view technology only as an agent of our separation from nature, or can we use it as an agent of connection with the environment?

On the one hand, we have biomimetic practices, through which we recognize the intrinsic intelligence of non-human species (animals, fungi, bacteria), we model technologies based on these forms of intelligence, and, we develop living buildings, self-organized robots and others. At the same time, being aware of the impact of manipulating biology, there is also a low-tech scenario that imagines a world of resilience, sustainable development, zero-waste industry, a world that is trying to change technologies that disrupt the natural environment. But can we really establish clear boundaries between biological and synthetic? Can our digital technologies and sustainability models reshape culture to align with the needs of the natural world? What contributions does scientific research make in this sense?

In conclusion, IN:Fusion brings into the spotlight the challenge of finding the balance between technology and nature, of integrating technological advances in ways that are in harmony with the environment, to search for scientific models and involve seemingly different communities – artists and scientific researchers to explore together these scenarios.

Camera: Mihai Bodea
Video editing: Miruna Vasilescu
Photo: Adrian Conete